Algemene voorwaarden Reijers Kaartproducties bv

Reijers Kaartproducties is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17284188

Reijers Kaartproducties wordt hierna aangeduid met REIJERS

Artikel 1. Toepasselijkheid
Alle aanbiedingen van REIJERS vinden plaats onder
toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2. Wijzigingen
Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en begroting
3.1 Alle aanbiedingen van REIJERS zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding van REIJERS wordt aanvaard, heeft REIJERS het recht om de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 REIJERS maakt voor elke mogelijk nieuwe opdracht een begroting die door middel van een brief of een mailbericht aan opdrachtgever wordt verstrekt, desgewenst met een specificatie van de werkzaamheden c.q. onderdelen.
3.3 Alle in de begroting vermelde bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
3.4 Tenzij anders is overeengekomen is bij het in de begroting vermelde eindbedrag één correctieronde inbegrepen na overlegging van (druk)proeven. Eventuele door opdrachtgever vereiste correcties na deze ronde of na een eventuele tweede proef worden apart in rekening gebracht.
Auteurscorrecties, zijnde vereiste aanpassingen als gevolg van wijzigingen in de productspecificaties, zijn per definitie niet inbegrepen bij de begroting.
3.5 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet te overzien zijn, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid te voorspellen zijn, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
3.6 In afwijking van het gestelde in artikel 2 heeft REIJERS het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.7 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door REIJERS worden verricht voordat de goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal REIJERS gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 4. Uitvoering, levering en facturering
4.1 REIJERS zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen.
4.2 Levering van bestanden c.q. het laten drukken, plotten en/of afwerken van bestanden vindt plaats na goedkeuring van de (druk)proeven door opdrachtgever.
4.3 Indien de uitvoering van een opdracht een periode bestrijkt welke langer is dan één kalendermaand kan REIJERS besluiten deelfacturen op te maken voor de reeds verrichtte werkzaamheden. REIJERS behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen een gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te vragen.
4.4 Eigendomsoverdracht van geleverde goederen c.q. het gebruiksrecht op geleverde bestanden vindt plaats na levering en volledige betaling. Bij levering van goederen ligt het risico vanaf de levering bij opdrachtgever.
4.5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen drukwerkaantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: 10% bij een oplage tot 20.000 eenheden per soort en 5% bij een oplage van 20.000 per soort en meer. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 5. Tijdsplanning
5.1 De door REIJERS te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijnen.
5.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij vooraf het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd, en dat door REIJERS is geaccepteerd.
5.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 5.2, zal REIJERS niet aansprakelijk zijn voor late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van REIJERS liggen.

Artikel 6. Reclame
6.1 Wanneer het geleverde gebreken vertoont, is opdrachtgever verplicht binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.
6.2 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 6.1 zijn geschied, behoeven niet meer door REIJERS in behandeling te worden genomen.

Artikel 7. Opschorting
REIJERS is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval de opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens REIJERS, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid zoals gesteld in artikel 13.5.

Artikel 8. Juistheid van gegevens/gegevens van derden
REIJERS mag vertrouwen op de juistheid c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden c.q. onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn. In geval REIJERS een overeenkomst uitvoert waarbij zij gebruikt maakt van informatie en/of gegevens en/of beeldmateriaal van of over derden, welke door de opdrachtgever aan REIJERS zijn verstrekt, staat de opdrachtgever ervoor in
dat REIJERS deze kan gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart REIJERS voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 9. Auteursrechten
9.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk)tekening, model of andere vormgeving, berust bij REIJERS
tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.
9.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
9.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten van REIJERS berusten zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan REIJERS verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.
9.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van REIJERS aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REIJERS. REIJERS zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

Artikel 10. Naamsvermelding
REIJERS is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren c.q. haar naam te doen vermelden in het colofon ofop een titelrol of anderszins.

Artikel 11. Promotioneel gebruik
REIJERS zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 12. Beëindiging opdracht
12.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de voorwaarde dat opdrachtgever het met de opdracht gemoeide bedrag terstond vergoedt.
12.2 In geval er sprake is van omstandigheden, waarop REIJERS geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door REIJERS in redelijkheid onmogelijk maken, heeft REIJERS het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij het recht zal hebben op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten.
12.3 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen.

Artikel 13. Betaling
13.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
13.2 Zodra en zolang opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een ‘boeterente’ verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente, te vermeerderen
met een boete van 2%.
13.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door REIJERS ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever bij verzuim aan REIJERS een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de
Orde van Advocaten, met dien verstande dat opdrachtgever indien de werkelijke kosten hoger zijn, is gebonden tot betaling van het meerdere.
13.4 Betalingen dienen te geschieden op de door REIJERS geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening.
13.5 REIJERS is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie, en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan medewerken.

Artikel 14. Afgifte materiaal
Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan REIJERS ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens REIJERS zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever voor materialen van REIJERS, voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid/schadebeperking
15.1 Opdrachtgever vrijwaart REIJERS voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product of gegeven.
15.2 In ieder geval zal REIJERS nimmer aansprakelijk zijn, noch jegens opdrachtgever, noch jegens derden, voor enige gevolgschade of andere schade.

Artikel 16. Geheimhouding
REIJERS is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 17. Overdracht
De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 18. Toepasselijk recht/competentie
18.1 Het Nederlands recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen REIJERS en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar REIJERS is gevestigd.

Veghel, 2019

Zet de wereld op de kaart!